مسئولین واحدهای شهرداری چوار

 

شهردار: علی احمد آقابابایی

معاون: سعید همتی

مسئول واحد اداری: عیسی فتح الهی

مسئول واحد مالی: خانم مهین امامی

 مسئول واحد فنی و شهرسازی: هدایت منصوری

مسئول حراست: سعید همتی

مسئول نقلیه: عیسی قیطاسی

مسئول روابط عمومی: محمد گل محمدی

مسئول خدمات شهری: عبدالسلام قبادی

مسئول فضای سبز: حسین پورنادر